Bel op 085 760 54 60 Whatsapp naar 06 - 87 91 74 73

Algemene voorwaarden

DS Witgoed Reparatie
Versie 1.7 (Juni 2022)
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de Klant) en de DS Witgoed Reparatie, waarbij. DS Witgoed Reparatie bemiddelt tussen u en onze aangesloten Monteurs.

Artikel 1 Algemene bepalingen
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben met een hoofdletter geschreven woorden in deze voorwaarden de volgende betekenis:

  • Klant(en): de wederpartij – zowel natuurlijke- als rechtspersonen – van DS Witgoed Reparatie die een Reparatieaanvraag heeft ingediend en die wordt bemiddeld (in contact gebracht) via ons platform naar een Monteur.
  • DS Witgoed Reparatie: DS Witgoed Reparatie is een digitaal platform, bereikbaar via www.ds-witgoedreparatie.nl, waar Klanten terecht kunnen voor het maken van een Reparatieafspraak wanneer hun witgoedapparaat defect is geraakt. DS Witgoed Reparatie werkt met aangesloten externe, zelfstandig gevestigde en van de DS Witgoed Reparatie onafhankelijke Monteurs.
  • Monteur(s): een Monteur in externe betrekking van de DS Witgoed Reparatie (externe Monteur/partner). Alle monteurs voldoen aan de door DS Witgoed Reparatie gestelde eisen van vakbekwaamheid en servicegerichtheid. De Monteur sluit op eigen naam een overeenkomst met de Klant. De monteur hanteert de tarieven zoals gepubliceerd op www.ds-witgoedreparatie.nl.
  • Reparatieaanvraag: een verzoek van een Klant tot het doen van een reparatie door een Monteur.
  • . Reparatieafspraak: een Reparatieaanvraag die door DS Witgoed Reparatie is ingepland en per e-mail is bevestigd aan de Klant door een Monteur.

Artikel 2 Reparatieaanvraag
DS Witgoed Reparatie bemiddelt tussen Klanten en Monteurs. U vult uw gegevens in, of belt met ons, zodat de Monteur u weet te vinden en te bereiken. Pas na acceptatie van de reparatie door de Monteur, krijgt hij uw gegevens te zien.

De reparaties en afspraken worden uitgevoerd door de Monteurs. DS Witgoed Reparatie is géén partij bij deze reparatie. De Monteurs voeren de reparaties uit voor eigen rekening en risico. De Monteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering.

De Klant neemt contact op met de DS Witgoed Reparatie en geeft aan welk soort apparaat een defect bevat. DS Witgoed Reparatie plant – in overleg met de Klant – een Reparatieafspraak in bij een Monteur. Een Reparatieafspraak is pas definitief wanneer de Klant de bevestiging van de afspraak op het door Klant opgegeven e-mailadres heeft ontvangen. Deze bevestigingsmail bevat altijd de dag en het tijdsblok waarop de Monteur bij Klant zal verschijnen. DS Witgoed Reparatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het niet- ontvangen van de bevestiging per e-mail door Klant of het belanden van de e-mail in de spam-folder van Klant.

Artikel 3 Tarieven
De Monteur hanteert de tarieven zoals vermeld op de website van DS Witgoed Reparatie: https://ds-witgoedreparatie.nl/tarieven/. Voor de voorrijkosten, diagnose en eerste 15 minuten reparatie, wordt door de Monteur bij Klant nooit meer dan € 69,- (inclusief btw) in rekening gebracht. De eventueel langere reparatietijd wordt gefactureerd bij Klant tegen maximaal €19,50 per 10 min (inclusief btw). Wij factureren per blok van 10 minuten. Voor reparaties uitgevoerd in het weekend geldt het weekendtoeslag. Weekendtoeslag: Voor de reparaties uitgevoerd op de zaterdag geld teen weekendtoeslag. Voor reparaties uitgevoerd op zaterdag rekenen wij het standard all-in weekendtarief van €99,-. Als de reparatie langer dan 15 minuten gaat duren dan rekent de monteur €24,50 per extra gewerkte 10 minuten. Dit standaardtarief is exclusief fabrieks-onderdelen. Vanzelfsprekend worden alle reparaties langer dan 15 minuten en het gebruik van benodigde onderdelen altijd vooraf met je besproken.

Artikel 4 Annulering van een Reparatieafspraak
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de dag waarin de reparatie plaatsvindt. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren worden de annuleringskostenkosten van € 25,- in rekening gebracht. Spoedklussen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Annuleren kan uitsluitend bij de Monteur. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie aan uw apparaat uitvoert.

Artikel 5 No-show
Als de Klant niet op het bevestigde tijdsblok aanwezig is voor de Reparatieafspraak, wordt € 69,- in rekening gebracht vanwege no-show.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
DS Witgoed Reparatie faciliteert en bemiddelt Reparatieafspraken via het online platform: www.ds-witgoedreparatie.nl. De Klant komt zelf tot een overeenkomst met de betreffende Monteur. De Monteur is aansprakelijk voor eventuele schade(s) in verband met een reparatie. DS Witgoed Reparatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. DS Witgoed Reparatie is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7 Garantie
De Monteurs geven garantie op een reparatie. Op uw werkbon. ziet u welke garantie u heeft gekregen op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat de Monteur het apparaat heeft gerepareerd en is afhankelijk van het type defect en de vervangen onderdelen. Op schoonmaak- en onderhoudsbeurten, en ook op reparaties verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 8 Klachten
Klachten over Monteurs kunnen binnen zeven dagen na reparatie uitsluitend per e-mail worden verzonden naar: klantenservice@witgoedbrigade.nl. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend kunnen helaas niet in behandeling genomen.

Klachten over de reparatie zelf kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen door de Monteur. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie bij uw apparaat heeft uitgevoerd.

Artikel 9 Geschillenbeslechting door de rechter
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.